Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest REGALUX Wózki Widłowe sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Topolach, NIP: 5552108502, adres do korespondencji: Topole 40, 89-600 Chojnice. Poniżej informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej firmie. W celu zapewnienia realizacji Państwa praw, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

 

I. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie takich danych identyfikacyjnych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

II. Kim jesteśmy w RODO:

Czy jesteśmy administratorem?

Administrator to: osoba fizyczna lub prawna organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Jego podstawowe obowiązki to.:

 

III. Jakie dane przetwarzamy?

W naszej firmie mamy następujące działy: kadry, księgowość, lakiernia i warsztat mechaniczny, magazyn, dział projektów, dział produkcji, dział handlowy, sekretariat.

Poszczególne działy przetwarzają następujące dane osobowe:

Dział kadr przetwarza następujące dane osobowe:

 

Dział księgowości przetwarza następujące dane osobowe:

Dział lakierni i warsztatu mechanicznego przetwarza następujące dane osobowe:

Magazyn przetwarza następujące dane osobowe:

Dział projektów przetwarza następujące dane osobowe:

Dział handlowy przetwarza następujące dane osobowe:

Sekretariat przetwarza następujące dane osobowe:

 

IV. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dział kadr naszej firmy przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Dział księgowości naszej firmy przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Lakiernia i warsztat techniczny naszej firmy przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Dział projektów naszej firmy przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Magazyn naszej firmy przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Dział produkcji i montażu przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Dział handlowy przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

Sekretariat przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

W oparciu o rzeczywiście wykonywane czynności przetwarzania danych utworzyliśmy Rejestr czynności przetwarzania.

 

V. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Większość danych przetwarzamy w oparciu o zgody na przetwarzanie danych otrzymane od podmiotów danych osobowych.

W pozostałych przypadkach możliwość przetwarzania danych opieramy na wyraźnym przepisie ustawy lub na prawie do realizacji lub ochrony uzasadnionych interesów gospodarczych.

 

VI. Jaki mamy cel w przetwarzaniu danych osobowych?

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów, wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

VII. Jakie stosujemy dokumenty w zakresie ochrony danych osobowych?

Podstawowym dokumentem w zakresie ochrony danych osobowych jest niniejszy dokument zawierający podstawowe założenia Polityki ochrony danych osobowych. Oprócz tego stosujemy szereg innych procedur zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa, które mają na celu ochronę udostępnianych nam danych osobowych i ograniczenie do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia.

Polityka ochrony danych osobowych ustalana jest przez administratora danych w konsultacji z kierownictwem poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Żeby nasze działania były transparentne niniejszą Politykę opisującą zasady przetwarzania danych osobowych opublikowaliśmy na głównej stronie internetowej. Każdy nasz Klient może się z nimi zapoznać i zgłosić do nas swoje uwagi za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to bardzo ważna osoba, o niej piszemy poniżej.

Dodatkowo, aby zachować spójność procedur stosujemy jeszcze regulacje wewnątrz zakładowe i szereg klauzul w umowach z kontrahentami.

 

VIII. Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługują określone prawa. Zrealizować je można w szczególności poprzez administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych. Do praw tych należą:

Ponadto w przypadku podejrzenia naruszeń przetwarzania danych, osoby, których te dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

IX. Struktura organizacyjna naszej firmy w Polityce ochrony danych osobowych

W naszej firmie doskonale wiemy, kto ma prawo przetwarzać dane osobowe i zachować szczególną dbałość o ich ochronę. W tym celu stworzyliśmy schemat organizacyjny, którego jednak nie możemy tu opublikować.

 

X. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych to pracownik Administratora lub osoba wykonująca zadania Inspektora na podstawie odrębnych umów, posiadająca kwalifikacje i fachową wiedzę z zakresu przetwarzania danych osobowych. Inspektor zajmuje się m.in. informowaniem administratora, podmiotu przetwarzającego dane lub ich pracowników o obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także pełni funkcje doradcze w tym zakresie, monitoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych, udziela zaleceń co do skutków ochrony danych osobowych oraz kontroluje jej wykonanie, oraz współpracuje z organem nadzorczym i jest osobą, z którą organ nadzorczy powinien kontaktować się w związku z kontrolą ochrony danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ustanowionym w naszej firmie można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@regalux.pl

Znajdź nas na: